Emanuele Valenti

Emanuele Valenti è un’azienda produttrice di linee di abiti da cerimonia di altissima qualità, moderni ma di pura tradizione sartoriale.